Weekbericht N. 873

28 september 2018

 

AVG regelgeving 

Volgens de nieuwe AVG wet is het niet meer toegestaan zonder toestemming gegevens te delen. Dat geldt niet alleen voor foto’s of ander beeldmateriaal maar ook voor bijvoorbeeld adresgegevens. Veel ouders hebben inmiddels gevraagd naar de klassenlijsten die normaal gesproken elk jaar worden uitgedeeld. 

Om deze te kunnen uitdelen is het van belang dat IEDEREEN de 2 losse toestemmingsformulieren per kind voor zowel beeldmateriaal als adresgegevens getekend retour bezorgt. 

De formulieren zijn twee weken geleden op papier meegegeven aan uw kind en heeft u digitaal bij het weekbericht ontvangen. 

Formulieren mogen worden ingeleverd bij de leerkracht. 

Inmiddels hebben we al erg veel formulieren retour, dat is fijn, daarvoor willen we iedereen bedanken! 

Echter, de klassenlijsten kunnen pas worden uitgedeeld als alle formulieren retour zijn. 

Is het nog niet gelukt om ze in te leveren, dan graag alsnog invullen a.u.b. Ze staan in de bijlage van deze mail en zijn op papier verkrijgbaar bij Sandra onze conciërge. We verwachten z.s.m. alle formulieren retour. 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Jaarfeestengroep 

Dinsdag 2 oktober om 20.00 uur komt de jaarfeestengroep weer bij elkaar. Dit keer zal er overleg plaatsvinden over Sint Maarten. Wie het leuk vindt om dieper op de materie in te gaan en/of dingen mee te regelen is van harte welkom. 

 

Tuinwerkmiddag 

Woensdag 3 okt. en 10 okt. van 14.00- 16.00 uur. 

Het moes- en bloementuintje ontruimen! 

Dit om plaats te maken voor de nieuwbouwwerkzaamheden. 

De knollen en bollen eruit halen, het appelboompje verhuizen, bruikbare planten eruit. 

En het hek verwijderen. 

Graag ouders die van aanpakken weten... 

allemaal welkom ter plaatse! 

juf Chris zal er zijn. 

 

Luizenproblematiek 

Wij hebben als school regelmatig te maken met luizen en neten bij kinderen. 

Om deze problematiek de baas te blijven gelden de volgende afspraken: 

-binnen 2 weken na iedere schoolvakantie worden alle kinderen van de klas gecontroleerd op luizen en neten. De leerkracht weet wie de controleurs zijn en zorgt er voor dat de controles plaats vinden. 

1) De controleurs melden bij de leerkracht wie er luizen en /of neten hebben. De leerkracht zorgt voor een brief naar de ouders toe om hier melding van te maken. In die brief wordt gemeld dat er na een week opnieuw bij dit kind gecontroleerd wordt. 

 

2) Ouders zijn verplicht om te behandelen. Dat kan op 2 manieren. Zie daarvoor verschillende websites. Bv die van het Landelijke steunpunt hoofdluis of die van de GGD. De keuze hoe te behandelen is aan de ouders. Het is wel verplicht om te behandelen want deze problematiek gaat niet alleen uw kind aan maar alle kinderen. 

 

3) Indien blijkt dat na de 2e controle geen vooruitgang is geboekt meldt de controleur dat aan de leerkracht en die meldt dat vervolgens aan ondergetekende. Die spreekt de ouders daarop aan en spreekt met hen een duidelijk vervolgtraject af. 

 

Indien we ons allen aan deze afspraken houden, regelmatig controleren en zo nodig behandelen dan krijgen we deze problematiek onder controle. 

 

Als u verdere vragen heeft over hoofdluis dan kunt u contact opnemen met de afdeling jeugdgezondheidszorg via het nummer 0900 463 64 43. 

 

Bouwvorderingen! 

Beste ouders, 

Op dit moment zijn we in de laatste fase voor de daadwerkelijke aanvang van de aanbouw. 

De omgevingsvergunning is afgegeven en we verwachten in de eerste week van november te kunnen gaan starten! 

Concreet betekent dit: 

- dat in de komende herfstvakantie de huidige fietsenstalling verplaatst gaat worden naar de Lumenparkzijde. Hier komt dan in eerste instantie een tijdelijke voorziening voor de fietsen. 

- -in de komende herfstvakantie zal ook op de speelplaats een hek geplaatst worden voor de bouwplaats inrichting. De speelplaats zal dus kleiner worden en met het buiten spelen zullen we daar op anticiperen. We zullen in de komende tijd vaker gebruik maken van het Lumenplantsoen en /of gescheiden spelen. 

 

Ik zal u vanaf nu regelmatig op de hoogte houden van alle voortgang en de consequenties. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ladja Jiran 

 

 

Agenda: 

* Zaterdag 29 september: Speelochtend van 11.00 tot 13.00 open dag voor ouders en hun peuters die op zoek zijn naar een school. 

* Dinsdag 2 oktober: Jaarfeestenvergadering St. Maarten, aanvang 20.00 uur 

* Donderdag 4 oktober: Ouderavond klas 5, aanvang 20.00 uur 

* Maandag 8 oktober: School om 13.00 uur uit i.v.m. oudergesprekken 

* Dinsdag 9 oktober: School om 13.00 uur uit i.v.m. oudergesprekken 

* Donderdag 11 oktober: Studiedag kleuter leerkrachten, alle kleuters zijn vrij. 

* Vrijdag 12 oktober: Personeelsdag, alle kinderen vrij 

* Maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober: herfstvakantie