Ouderschenkingen / De Stichting vrienden van Pallas

Waarom een ouderschenking?

Basisschool Tiliander is een Vrijeschool. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de opbouw en invulling van ons lesprogramma en ons accent op de kunstzinnige vakken. Om dit mogelijk te maken, hebben wij ouderschenkingen nodig. Deze schenkingen komen in aanvulling op de bekostiging die wij ontvangen van het Rijk. Met die bekostiging financieren we het basis-onderwijsprogramma. De ouderschenkingen gebruiken wij voor de specifieke invulling van de antroposofische identiteit.

Hoe maken we de plannen over de aanwending van de ouderschenkingen en hoe leggen we verantwoording af?

De aanwending en de verantwoording van de ouderschenking stemmen we ieder jaar af met de medezeggenschapsraad van de school. Wij vragen hun instemming met onze plannen en wij leggen aan hen verantwoording af.

Hoe innen we de ouderschenkingen?

De centrale coördinatie van de inning van de ouderschenkingen voor onze school ligt bij de Stichting Vrienden van Pallas. Stichting Vrienden van Pallas is een onafhankelijke stichting die als doelstelling heeft: “… het verzamelen van middelen ter bevordering van het antroposofisch gedachtengoed zoals dit onder andere gestalte krijgt op vrijescholen en kinderdagcentra op antroposofische basis….”.

Alle informatie over Stichting Vrienden van Pallas vinden jullie op www.vriendenvanpallas.nl Deze stichting heeft de ANBI-status, waarmee de fiscale aftrek van jullie schenkingen is geborgd.

ANBI

Stichting Vrienden van Pallas heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de Belastingdienst ontvangen. Schenkingen aan een instelling met de ANBI status zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar bij de inkomstenbelasting. Meer informatie over ANBI kunt u ook vinden op www.belastingdienst.nl of www.vriendenvanpallas.nl Hier vindt u ook informatie over de schenkingsovereenkomst waarmee de gift fiscaal volledig aftrekbaar wordt.

Hoe hoog is de ouderschenking?

De ouderschenking is vrijwillig. Elk bedrag is welkom. Maar om recht te doen aan de mogelijkheden van de ouders en de ambities van de school ten aanzien van de invulling van de identiteit hebben MR en directie samen een houvast gecreëerd. Op deze manier trachten we een beeld te schetsen van de jaarlijkse kosten en hoe deze kosten gezamenlijk opgebracht kunnen worden. Vorig schooljaar werd een bedrag van gemiddeld €200,00 per kind verzameld.

Download Informatie:
Toelichting-ouderschenkingen-2022.pdf
Download Formulier:
Ouderschenking-Vrije-School-Tiliander.pdf

Meisje | Tiliander
Vlinders | Tiliander
Bijen | Vlinders