organisatiestructuur

Basisschool Tiliander kent verschillende beleidsorganen:

De schoolleiding

Deze heeft de dagelijkse leiding in handen en is verantwoordelijk voor een goed verloop van de beleidsprocessen. Zij draagt zorg voor het optimaal functioneren van de gehele schoolgemeenschap, en zorgt voor een goede samenwerking en communicatie van de verschillende (beleids)organen. De schoolleiding is ook het aanspreekpunt binnen school en voor externe relaties. Voor ouders bijvoorbeeld is er voor klassenoverstijgende zaken een wekelijks spreekuur.

Het bestuur

De schoolleiding wordt in haar werkzaamheden ondersteund door het bestuur van de school. Het bestuur is formeel eindverantwoordelijk voor zowel het onderwijskundig als het personeelsbeleid en de organisatie van de school. De leden hiervan zijn extern (in de zin van niet zelf werkzaam op school).

Het lerarenteam

Dit team is, naast het geven van onderwijs, ook verantwoordelijk voor het onderwijskundig en organisatorisch beleid. Daartoe vergadert het team wekelijks in de Pedagogische Vergadering. In de vergadering wordt de kwaliteit van het onderwijs bewaakt. Samen met de vakleerkrachten en de schoolleiding vergaderen zij bovendien eens in de drie weken in de Beleidsvergadering. Doel is het bespreken, ontwikkelen en toetsen van zowel het onderwijskundig als het organisatorische en personele beleid van de school.

Werkgroepen

Verschillende werkgroepen binnen de school werkzaam. Voorbeelden zijn:
- de aannamecommissie, die zich bezighoudt met de aanname van nieuwe leerlingen.
- de medezeggenschapsraad, waarin ouders en leraren zitten
- de PR-groep, die belast is met de publiciteit naar buiten
- de bazaargroep, die de jaarlijkse bazaar organiseert.

Meisje | Tiliander
Vlinders | Tiliander
Bijen | Vlinders