publicaties

Nieuwsbrief Passend Onderwijs november 2013
Aan de Medezeggenschapsraden van de scholen in Alphen, Goirle, Riel, Oisterwijk, Moergestel, Hilvarenbeek, Haghorst, Diessen, Esbeek, Biest-Houtakker, Berkel-Enschot, Udenhout en Tilburg.

"Plein 013" is de nieuwe naam van het samenwerkingsverband voor Passend onderwijs in uw regio. Met de naam wordt benadrukt dat Passend onderwijs wil verbinden en ontmoeten. Het samenwerkingsverband is er voor leerlingen, scholen, ouders en partners uit de jeugdzorg. Aan 013 is te zien dat het om onze regio gaat. Bezoek ook de website www.plein013.nl waar informatie is te vinden voor ouders, leraren en partners.

Het Ondersteuningsprofiel van de school

Elke school stelt een document op waarin de school beschrijft hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is geregeld. Dit document noemen we het ondersteuningsprofiel. Om een goed en objectief beeld te krijgen, wordt de school hiervoor bezocht door een extern bureau die een onafhankelijk onderzoek doet. Het verslag van dit bezoek en de rapporten van de inspectie vormen samen een belangrijke basis voor het ondersteuningsprofiel. Het samenwerkingsverband gebruikt de ondersteuningsprofielen van de scholen om in beeld te krijgen welke ondersteuning op welke scholen geboden kan worden. Tot 1 november 2013 hebben de scholen de tijd om het ondersteuningsprofiel op te stellen. De MR van de school heeft een adviesrecht voordat het profiel definitief door het schoolbestuur wordt vastgesteld.
Oproep voor kandidaten voor de ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad. Wat is dat?

Per 1 augustus 2014 wordt op alle scholen in Nederland Passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat alle leerlingen zo passend mogelijk onderwijs krijgen. Hiervoor gaan scholen met elkaar samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden Passend onderwijs. Uw school valt onder het samenwerkingsverband Plein 013. In dit samenwerkingsverband werken reguliere basisscholen, de scholen voor speciaal basisonderwijs en de scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) uit de regio Tilburg samen. Ze zorgen er voor dat alle kinderen in de regio het onderwijs en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Ondersteuningsplan

Het samenwerkingsverband beschrijft in het ‘ondersteuningsplan’ hoe de schoolbesturen van de scholen zorgen voor een passend aanbod voor alle kinderen. In het ondersteuningsplan staan afspraken over:

  • welke begeleiding iedere school biedt;
  • op basis waarvan kinderen naar het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs mogen;
  • hoe het geld voor extra ondersteuning over de scholen wordt verdeeld;
  • hoe de basisondersteuning en de extra ondersteuning in de scholen is geregeld;
  • hoe ouders worden geïnformeerd over wat scholen kunnen betekenen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Het ondersteuningsplan wordt minimaal om de vier jaar bijgesteld.

De ondersteuningsplanraad

Voordat het ondersteuningsplan kan worden uitgevoerd moet het worden voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad (OPR). Daarin zitten ouders en personeelsleden van de scholen. De belangrijkste taak van de OPR is het beoordelen en goedkeuren van het ondersteuningsplan. Ook kan de OPR onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven.

De 91 scholen van het samenwerkingsverband hebben veel ouders en personeelsleden. Om de OPR werkbaar te maken, is er voor gekozen om de OPR te laten bestaan uit 12 leden: 6 ouders en 6 personeelsleden.  Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat er gemotiveerde ouders en personeelsleden in de OPR zitten. Relevante kennis en ervaring op het terrein van onderwijs, financiën of personeelsbeleid is daarbij welkom.

Enkele redenen om u kandidaat te stellen:

  1. U praat mee over en heeft invloed op de manier waarop het beleid in de regio voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs georganiseerd wordt;
  2. U denkt mee over de manier waarop extra ondersteuning aan kinderen geboden kan worden;
  3. U bouwt kennis en kunde op over het bredere netwerk van scholen;
  4. U wordt gefaciliteerd voor deelname aan de OPR;
  5. U vergroot uw kennis over Passend onderwijs.

Verwachtingen

Er wordt van u verwacht dat u naar de vergaderingen komt, meedenkt en meepraat over het beleid en een open en actieve houding heeft. U moet beschikken over een helicopterview.
Wat er in het ondersteuningsplan is beschreven en waarover de OPR spreekt, kan best ingewikkelde materie zijn. Denk aan het vaststellen van de basisondersteuning voor de scholen, de financiële middelen, scholing van personeel en de inzet van extra expertise. Daarom is het een pre als u enige kennis of ervaring heeft met onderwijs en/of extra ondersteuning aan kinderen. Maar uiteraard is er ook de mogelijkheid om deze kennis op te bouwen. De OPR wordt door het samenwerkingsverband voldoende gefaciliteerd om haar taak op een zorgvuldige en serieuze manier uit te voeren.

Gevraagde investering en opbrengst

Als lid van de OPR heeft u een belangrijke taak. De investering zit vooral in tijd. Het aantal vergaderingen van een OPR is niet precies vooraf te voorspellen. Waarschijnlijk zo’n twee tot zes vergaderingen per jaar. Misschien is overleg met de achterban (ouders en personeelsleden) nodig. Wat vinden zij belangrijk, waar liggen de knelpunten, waar zijn goede initiatieven?

Wie mogen in de OPR?

Iedereen die op 1 oktober 2013 ouder of personeelslid is op een van de scholen van het samenwerkingsverband, kan zich kandidaat stellen.

Interesse?

Als u serieuze interesse heeft om lid te worden van de OPR dan kunt u zich kandidaat stellen.
Kandidaatstellen kan tot 20 november 2013. Stuur hiervoor een mailbericht naar: t.v.rijzewijk@wsnstilburg.nl Vermeld daarbij voornaam, achternaam, school en of u ouder bent of personeelslid.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo van Rijzewijk, directeur van het samenwerkingsverband. Bij hem kunt u ook het reglement opvragen. Telefoon 013-4679514 of bovenstaand mailadres.
Als er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen, dan volgen verkiezingen. De MR-en van de scholen stemmen daar dan over. Wie de meeste stemmen krijgt, wordt gekozen. Uiterlijk 1 januari 2014 is bekend welke personen in de OPR zijn gekozen.
Tot zover deze tweede nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen in november. Daarin belangrijk nieuws over de Rugzakjes.

Meisje | Tiliander
Vlinders | Tiliander
Bijen | Vlinders