verkiezingen GMR

8 februari 2017

OPROEP

VOOR KANDIDATEN VOOR DE VERKIEZINGEN VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD PALLAS

Op grond van het regelement van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, vinden er elke 3 jaar verkiezingen plaats. Alle zittende GMR-leden treden dan af en mogen zich herkiesbaar stellen. In 2014 waren voor het laatst verkiezingen.

Ten behoeve van de samenstelling per 1 mei 2017 vinden voor de twee geledingen in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van stichting Pallas (GMR) verkiezingen plaats.

Verkiesbaar voor de oudergeleding zijn: ouders van de scholen van Stichting Pallas. Voor elk cluster wordt 1 ouder lid van de oudergeleding in de GMR.

Verkiesbaar voor de personeelsgeleding zijn: medewerkers van Stichting Pallas. Voor elk cluster wordt 1 medewerker lid van de personeelsgeleding in de GMR.

Kiesgerechtigd voor de oudergeleding zijn: de leden van de oudergeledingen van de medezeggenschapsraden in een cluster voor de kandidaten voor dat cluster.

Kiesgerechtigd voor de personeelsgeleding zijn: de leden van de personeelsgeledingen van de medezeggenschapsraden in een cluster voor de kandidaten voor dat cluster.

De schoolleider doet hierbij een:

OPROEP AAN OUDERS en MEDEWERKERS
om zich KANDIDAAT te stellen voor deelname aan de
GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Aanmelding als kandidaat gebeurt bij de MEDEZEGGENSCHAPSRAAD via het mailadres:
TilianderMR@gmail.com
De termijn van kandidaatstelling sluit op donderdag 16 maart 2017 om 12.00 uur.

  • De voorzitters van de MR’en geven de aangemelde kandidaten door aan de verkiezings-commissie tot uiterlijk vrijdag 16 maart 2017.
  • Op donderdag 23 maart 2017 wordt de totale kandidatenlijst bekend gemaakt aan de voorzitters van de MR’en, waarna deze lijst aan de leden van de MR (zijnde de kiesgerechtigden) beschikbaar wordt gesteld.
  • Op donderdag 13 april 2017 worden de stembiljetten door de verkiezingscommissie verzonden aan de voorzitters van de MR.
  • Op donderdag 20 april 2017 vóór 17:00 uur worden de stembiljetten door de voorzitter van de MR per post verzonden aan de verkiezingscommissie.
  • Op maandag 24 april 2017 wordt de uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt door de verkiezingscommissie aan de gekozen kandidaten en de voorzitters van de MR’en.
  • De schoolleider maakt de uitslag bekend aan personeelsleden en ouders.

Uw schoolleider kan eventueel nadere informatie verschaffen over kandidaatstelling en verkiezingen GMR.